Pravila ravnanja v OŠ ZBORA ODPOSLANCEV v času razbremenilnih ukrepov epidemije COVID – 19

vračanje vseh učencev

 

1. UVOD

Ta pravila so dopolnjena in prilagojena in sprejeta z namenom, da se opredelijo ravnanja, dejanja, ukrepi in njihovo izvajanje v času razbremenilnih ukrepov epidemije COVID – 19 v OŠ Zbora odposlancev.

Predstavljajo dinamičen in ne statičen dokument. Spreminjajo se po potrebi glede na dejansko situacijo, glede na državne ukrepe, glede na pravne akte, smernice, navodila, usmeritve pristojnih institucij in v odvisnosti od epidemiološke situacije v RS. Šola jih bo dopolnjevala in spreminjala v odvisnosti od navedenega ter dopolnjena pravila oz. dopolnitve same objavljala na spletni strani šole.

 

2. DELEŽNIKI VIZ (vzgojno – izobraževalnega ) PROCESA

Organizacija dela v času razbremenilnih ukrepov epidemije COVID – 19 zajema vse deležnike VIZ procesa: učence, učitelje, druge strokovne delavce, druge zaposlene v šoli, starše, tretje osebe, ki so v stiku s šolo (dobavitelji,… itd).

3. IZVAJANJE VIZ (vzgojno – izobraževalnega) DELA

 

3.1 Izvajanje VIZ dela v prostorih OŠ Zbora odposlancev

Od 1. 6. 2020 se VIZ delo izvaja za učence 1., 2. in 3. razreda izvaja v enakih prostorih OŠ Zbora odposlancev, Reška cesta 3, 1330 Kočevje.

Od 1. 6. 2020 se VIZ delo za učence 4., 5. in 9. razreda izvaja v enakih prostorih OŠ Zbora odposlancev, TZO 28, 1330 Kočevje.

Od 3. 6. 2020 se VIZ delo za učence 6., 7. in 8. razreda izvaja v enakih prostorih OŠ Zbora odposlancev, TZO 28, 1330 Kočevje.

 

3.2 Izvajanje VIZ dela za učence z zdravstvenimi omejitvami

VIZ delo za učence, ki pouka v šolskih prostorih ne morejo obiskovati zaradi zdravstvenih omejitev (Priloga II), se nadaljuje v obliki izobraževanja na daljavo.3.3 Izvajanje VIZ dela za zaposlene z zdravstvenimi omejitvami

VIZ delo za zaposlene, ki podajo izjavo, da so v rizični skupini (skladno z določili Priloge I k tem Pravilom), se organizira skladno s potrebami delovnega procesa in skladno z veljavno zakonodajo s področja delovnih razmerij.

 

3.4 Pridobivanje podatkov za izvedbo VIZ dela

OŠ Zbora odposlancev pred prvim dnem, torej pred ponovnim pričetkom izvajanja VIZ dela v prostorih šole, od staršev učencev iz točke 4.1. teh Pravil pridobi podatke o številu otrok, ki se bodo v navedenem času vključili v pouk, jutranje varstvo in podaljšano bivanje, če obstajata. Starši otrok, ki se VIZ dela v prostorih šole ne bodo udeležili, čeprav sodijo v kategorijo učencev iz točke 4.1. teh Pravil, morajo OŠ Zbora odposlancev pred prvim dnem, torej pred pričetkom izvajanja VIZ dela v prostorih šole, predložiti izjave, s katerimi izjavljajo, da obstajajo utemeljeni zdravstveni razlogi pri učencih ali njihovih družinskih članov, ki pomenijo rizično stanje in pri katerih bi obstoj v izjavi navedenih okoliščin pomenil, da je preveč rizično, da se otroci udeležijo VIZ dela v prostorih šole.

 

4. OBSEG VIZ DELA

V času veljavnosti teh pravil se VIZ delo v prostorih OŠ Zbora odposlancev izvaja po obveznem in razširjenem programu. Določene aktivnosti, ki se v prostorih OŠ Zbora odposlancev ne izvajajo, se nadalje lahko izvajajo v procesu dela na daljavo (izbirni predmeti in neobvezni izbirni predmeti – zaradi mešanja skupin).

Izvajata se jutranje varstvo in podaljšano bivanje v enakem terminskem razporedu kot v običajnih okoliščinah.

Ne izvaja se nivojski pouk in katerekoli oblike, ki bi zahtevale mešanje skupin.

Do nadaljnjega se ne izvajajo naslednje dejavnosti:

– Pevski zbori
– Šole v naravi
– Plavalni tečaj
– Interesne dejavnosti
– Proslave

 

5. OBLIKOVANJE UČNIH SKUPIN

Učne skupine od 1. do 3. razreda so po oblikovanju vezane predvsem na dejstvo, da se ne mešajo ne v času rednega pouka in tudi ne v času OPB.

Učne skupine od 4. do 9. razreda so s 1. 6. 2020 enake kot pred zaprtjem šol.

 

6. OSEBNA VAROVALNA OPREMA

Priporočljivo je, da učitelji in vsi drugi zaposleni v šoli nosijo zaščitne maske predvsem takrat, ko so v skupnih prostorih šole.

Zaščitna maska pa je obvezna, če učitelj izvaja z učencem delo na razdalji, ki je manjša od priporočljive, torej na razdalji, ki je manjša od 1,5 m.

Zaščitne maske za učence nad 12 let so priporočljive v skupnih prostorih.

 

7. RAZPORED UČNIH SKUPIN PO RAZREDIH

Učenci so ves čas trajanja pouka v isti učilnici – to je za posamezno skupino matična učilnica. Priporočena razdalja v skupini se ne upošteva.

Vse dejavnosti, ki imajo za posledico mešanje učencev se ne izvajajo.

 

8. UKREPI V ČASU TRAJANJA RAZBREMENILNIH UKREPOV

 

8.1 Vstop v šolo

V matično šolo učenci vstopajo in izstopajo skozi vrata glavnega vhoda. Vrata nadzoruje dežurni zaposleni šole ali delavec, zaposlen preko javnih del. Vstop v šolo je dovoljen le učencem in delavcem šole. V šolo učenci vstopajo na ustrezni razdalji. Učenci 1. razreda počakajo s starši pred vhodom in jih do učilnice spremi dežurni učitelj.
Med poukom so vhodna vrata zaklenjena.

Starši učencev, ki so v podaljšanem bivanju, svoje otroke ob poprej individualno dogovorjeni uri med staršem in učiteljem v podaljšanem bivanju počakajo pred šolo, na za to določenih točkah in v varni medosebni razdalji, to je 1,5 m do druge osebe. Otroka 1. razreda pripelje do staršev delavec šole, medtem ko gredo ostali otroci lahko do izhoda sami.

Druge osebe v šolo lahko vstopajo izključno po predhodni najavi pri zaposlenemu, ki ga pred vhodom tudi počaka.

Ob vstopu v šolo se vstopajoči otroci, delavci šole in odrasli razkužijo z razkužilom, ki je na voljo na stojalu ob vhodu.

 

8.2 Gibanje po šoli

Učenci se po šoli gibajo v označenih smereh in skladno s talnimi, stenskimi in drugimi označbami, ki predpisujejo smer gibanja in medosebno razdaljo. Ta določba velja smiselno za razrede, hodnike in druge prostore šole.

Učenci ne prehajajo iz ene v drugo učilnico. Skupine se ne mešajo in ne družijo med seboj.

Učenci posamične matične učilnice uporabljajo izključno vnaprej določene toaletne prostore – tiste, ki so matični učilnici najbližje, vsak trakt svoji WC-ji.

 

8.3 Zračenje učilnic

Vrata učilnice so odprta do začetka pouka, zato, da se čim manjkrat dotakne kljuke. Pred začetkom pouka učitelj zapre vrata, kljuko pa na obeh straneh obriše s papirnato brisačko, prepojeno z razkužilom.

Učitelj, ki je zadolžen za posamično učno skupino in s tem za posamično matično učilnico, deset minut pred pričetkom pouka temeljito prezrači učilnico tako, da odpre vsa razpoložljiva okna in pusti odprta vrata. Okna nato zapre, vrata pa, kot določeno v prejšnjem odstavku te točke, pusti odprta do pričetka pouka.

Po vsaki šolski uri – med vsakim odmorom učitelj, ki je izvedel predhodno uro in sedaj odhaja iz učilnice, izvede vsaj kratkotrajno zračenje učilnice.

 

8.4 Preventivni ukrepi v učilnicah

V učilnicah so:
– Umivalniki s tekočo vodo
– Podajalniki papirnatih brisač
– Koši za smeti
– Razkužilo z najmanj 70% etanola (koncentracija 70 – 80%)
Pouk v računalniški učilnici se ne izvaja. Pri predmetih naravoslovja, kemije, biologije in fizike učenci ne izvajajo poskusov.

Računalnik v posamezni učilnici lahko uporablja izključno učitelj.

Učenci si naj med seboj ne izmenjujejo šolskih potrebščin.

Učence mora učitelj dosledno spodbujati k rednemu in pravilnemu umivanju rok. Učence prve triade dodatno usmerja učitelj.

Učenci prvega triletja domov ne nosijo šolskih potrebščin. Prvi dan ponovnega pouka prinesejo vse šolske potrebščine v šolo, nato ostanejo v šoli do konca šolskega leta. Učitelji organizirajo pouk tako, da učenci prve triade nimajo domačih nalog niti domačih zadolžitev.

Učenci ostalih razredov šolske potrebščine nosijo s seboj.

Ko je možno – po presoji učitelja – pouk skupine poteka na prostem, v neposredni okolici šole.

Starše se zaprosi, da imajo učenci s seboj sledeče dodatne potrebščine:
– Dodatna oblačila – ker se učilnice veliko zračijo.
– Plastični bidon ali plastenko z vodo za pitje – da se zmanjša uporaba in možna kontaminacija umivalnika.

Tudi pri pouku na prostem je priporočljivo upoštevanje razdalje.

 

8.5 Odmori in šolska prehrana

Med odmori učenci ostajajo v matični učilnici. Enako velja za odmor, ko poteka šolska malica. Učenci učilnic med odmori ne zapuščajo, razen za odhod na stranišče – posamezno in izmenjaje. Pri odhodih na stranišče mora dežurni učitelj v vsakem nadstropju paziti, da se v toaletnih prostorih ne naredi gneča. Tudi v toaletnih prostorih so učenci dolžni upoštevati talne označbe, ki opozarjajo na medsebojno razdaljo. Okna v toaletnih prostorih morajo biti ves čas odprta, da se prostori ustrezno zračijo.

Malica bo pripravljena enoporcijsko, hrana bo zaščitena s folijo. Učenci malicajo izključno v svoji matični učilnici.

Hrano pri malici razdeli izključno učitelj, ki si pred tem temeljito umije roke z vodo in milom. Hrano pri kosilu delijo kuharice po strežnem pultu, pred katerim si učenec razkuži roke. Dežurstvo učencev je v času teh ukrepov ukinjeno. Malico pred matične učilnice pred pričetkom odmora za malico prinese kuhinjsko osebje in oseba, zaposlena preko javnih del.

Pred pričetkom malice učenci svojo mizo obrišejo s papirnato brisačko in razkužilom. Nato naredijo pogrinjek iz papirnate brisačke. Pred zaužitjem si učenci temeljito umijejo roke z vodo in milom. Po zaužitju ostanke odvržejo v zato namenjene koše – ločevanje odpadkov: papir, plastika, itd. Nato obrišejo svojo mizo s papirnato brisačko in razkužilom. Temu sledi temeljito umivanje rok z vodo in milom.

Pri kosilu bo v jedilnici ustrezen sedežni red, za razkuževanje bo skrbela ena od čistilk, ki bo obvezno uporabljala zaščitno masko.

V prvi triadi pri čiščenju in razkuževanju miz pomaga učitelj.

Ostanke hrane in embalažo ter morebitno posodo (vrč, skodelica) odnese izpred matične učilnice po koncu odmora kuhinjsko osebje in oseba, zaposlena preko javnih del.

 

8.6 Pisna gradiva in knjižnica

V času veljave teh ukrepov je šolska knjižnica za učence zaprta. Knjižničar v zaklenjeni knjižnici lahko opravlja tekoča dela. Izposoja ni možna. Če ima kateri od učencev knjige, ki jih mora vrniti, jih izroči razredniku. Ta jih označi z listkom, na katerem je ime in priimek ter razred posameznega učenca in jih enkratno, do 10.6.2020, vrne v knjižnico za celo skupino učencev, za katero je zadolžen. Učitelj na to vračilo knjig učence posebej opomni v prvih dneh ponovnega izvajanja pouka.

 

8.7 Odhod domov

Učenci odhajajo domov posamično oziroma tako, da ohranjajo medsebojno razdaljo. Ob odhodu domov šola zagotovi dežurno osebje na hodnikih, da učence opozarja na spoštovanje ukrepov.

Garderobnih omaric se ne uporablja in jih učenci ob prvi uri, ki jo imajo z razrednikom, spraznijo in pripravijo na čiščenje.

 

8.8 Čiščenje prostorov

Šola zagotavlja, da so šolski prostori temeljito očiščeni z običajnimi sredstvi, ki jih sicer uporablja za čiščenje, dan pred ponovnim pričetkom pouka.

Nadalje šola zagotavlja, da tekom trajanja pouka poteka redno čiščenje in razkuževanje površin. Po končanju pouka čistilke izvedejo temeljito čiščenje vseh prostorov v stalni uporabi z razkuževanjem miz, stolov, kljuk, ograj, držal in drugih površin, ki se jih učenci in zaposleni dotikajo. Površine, ki se jih dotikamo pogosteje, kot npr. kljuk, ograj, držal, stikal, potezne vrvice v toaletnih prostorih ipd , čistilke razkužujejo najmanj 5x dnevno. V prostorih, ki niso v stalni uporabi, se razkuževanje tovrstnih površin opravi enkrat dnevno, ob koncu pouka.

Čistilke praznijo koše za smeti 2x dnevno.

Čistilke imajo zagotovljeno zadostno količino ustreznih razkužil in osebne varovalne opreme.

Čistilke v času prisotnosti učencev na šoli nosijo zaščitno masko.

 

8.9 Drugi ukrepi

Šola bo izvajala redna preventivna izpiranja vodovodnega omrežja tudi vsak konec tedna.

Hišnik vsake 14 dni sname in očisti mrežice in druge nastavke vseh pip in jih očisti vodnega kamna in drugih oblog.

 

8.10 Šolska kuhinja in jedilnica ter proces prehranjevanja

Kuhinja se v času izvajanja po teh pravilih drži sledečega:
– Malica je enoporcijsko pripravljena.
– Kosilo je organizirano samo za učence in delavce v šoli.
– Popoldanska malica se pripravi za tiste, ki so izrazili željo.

Zaposleni v kuhinji morajo obvezno nositi zaščitno masko. Delovna oblačila so dolžni zamenjati vsak dan, oprati jih je potrebno vsaj pri 60°C.

Zaposleni v kuhinji si morajo redno umivati roke.

Obvezno je redno čiščenje in po potrebi razkuževanje površin in pultov. Priporočena razdalja med zaposlenimi naj bo 1,5 m.

V jedilnici se postreže izključno kosilo. Ob prihodu do servirnega pulta si učenci razkužijo roke. V jedilnici je lahko maksimalno toliko učencev, da je zagotovljena medosebna razdalja 1,5 m. Vse bo ustrezno označeno. Za to so odgovorni dežurni učitelji.

Med izmenjavo učencev v jedilnici se mize razkuži.

Kuhinjsko osebje pladnje razkužuje najmanj 2x dnevno oziroma po potrebi v odvisnosti od rabe tudi večkrat.

Šola naredi nov razpored uporabe šolske jedilnice glede na število učencev, ki kosijo v šoli.
Z razporedom seznani učence.

Pri izdajnem pultu se morajo učenci držati talnih označb za medsebojno razdaljo.

 

8.11 Zaposleni

Za zaposlene velja smiselno enako pravilo – upoštevanje medsebojne razdalje 1,5 m. Priporočljivo je nošenje maske v skupnih prostorih. V zbornici mora imeti zaposleni na vsaki strani en stol prost in je hkrati lahko le toliko zaposlenih, da lahko ohranjajo predpisano razdaljo. V kabinetih se zaposleni izogibajo sočasni uporabi prostora tako, da sklenejo dogovor o tem, kdo bo kdaj uporabljal kabinet.

Tudi v drugih prostorih (sanitarije, hodniki, skupni prostori) zaposleni spoštujejo socialno distanco.

 

9.UKREPI V PRIMERU POJAVA OBOLENJA S SIMPTOMI COVID 19

V kolikor zboli učenec, ga učitelj napoti v učilnico GUM in pokliče starše. Z njim počaka dežurni učitelj. Tak učenec ta čas nosi zaščitno masko.

Starši so dolžni obvestiti ravnatelja šole v roku 24 ur (telefonsko, elektronska pošta, eAsistent), v kolikor se izkaže, da je učenec okužen s Covid – 19. Ravnatelj je dolžan v najkrajšem možnem času o tem obvestiti NIJZ. Le ta sproži epidemiološko preiskavo, s katero se poišče izvor kužnosti ter poišče in obvesti vse možne kontakte okuženega učenca. NIJZ posreduje seznam kontaktov pristojni službi Ministrstva za zdravje, ki izda odločbe o karanteni.

V kolikor zboli učitelj, se umakne z delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika. V primeru, da je okužen s Covid – 19, o tem v roku 24 ur obvesti ravnatelja šole (telefonsko, elektronska pošta, eAsistent). Ravnatelj je dolžan v najkrajšem možnem času obvestiti NIJZ, ki prične z enakim postopkom kot opisano zgoraj.

V primeru pojava okužbe šola zagotovi temeljito zračenje, čiščenje in razkuževanje celotne šolske stavbe.

 

10.SPREJEM, UPORABA, VELJAVNOST

Ta pravila je sprejel ravnatelj OŠ Zbora odposlancev. Pravila pričnejo veljati s 1. 6. 2020. Veljajo in uporabljajo se do preklica upoštevnega pravnega akta ali več teh, ki urejajo to materijo, ali do sprejema novega pravnega akta, ki razveljavlja tiste pravne akte, ki so podlaga za sprejem dokumentov in aktov, na katerih temeljijo ta Pravila. Posamezne spremembe veljajo z dnem, ko so objavljene na spletni strani šole, bodisi v sklopu popravljenih Pravil bodisi posamično.

V času uporabe teh pravil se zaradi prilagoditev okoliščinam, nastalim zaradi višje sile, lahko začasno smiselno spremenijo Pravila hišnega reda, katerih sprejem in sprememba je v pristojnosti ravnatelja šole.
Kraj in datum: Kočevje, 12. 5. 2020 Peter PIRC, ravnatelj