NAZIV: VERSTVA IN ETIKA 1, 2 in 3

UČITELJ, KI BO IZVAJAL: Tilen Nosan

NAČIN IZVAJANJA: 35 ur (1 ura na teden skozi celo šolsko leto)

KOMU JE NAMENJEN: učencem 7., 8. in 9. razreda

PREDSTAVITEV:
Pri predmetu Verstva in etika 1 se učenci seznanite z različnimi verstvi in podskupinami na svetu. Spoznavate tudi različne tradicije, običaje in kulturo različnih verstev. Odkrivate moralne vrednote in presojate medverske odnose, konflikte. Spoznavate vlogo verstev pri oblikovanju različnih civilizacij (predvsem vpliv krščanstva na oblikovanje evropske zibelke kulture). Gre za nekonfesionalen pristop k spoznavanju verske tematike.

CILJI:

  • učenci razvijajo nagnjenja in sposobnosti za oblikovanje zavesti o sebi in svoji identiteti (kdo sem) –
  • razvijajo sodobnost, ki je v današnjem svetu v zatonu: razumeti druge ljudi, sodelovati z njimi, reševati konflikte in biti solidaren
  • spoznavajo različne tradicije in religiozno/nereligiozno pojmovanje sveta
  • razvijajo zmožnost etične presoje in sprejemanja odgovornosti zase in svoja dejanja, za druge ljudi in naravo
  • pridobivajo kritičen odnos do religijskih/nereligijskih tradicij
  • odkrivajo moralne vrednote in dosegajo spoznanja, ki jim pomagajo oblikovati življenjske odločitve
  • pripravljajo se za samostojen pogovor o religiozni/nereligiozni stvarnosti
  • spoznavajo vloge verstev pri oblikovanju različnih civilizacij (še posebej krščanstva) pri razvoju evropske kulture in oblikovanju slovenskega naroda
  • pripravljajo se na kritičnost do negativnih pojavov v zvezi z religijo in religijami (nespoštovanje enakopravnosti pripadnikov različnih religij, fanatizem itd.)

METODE DELA:
skupinska, v dvojicah, individualna, občasno frontalna.

OCENJEVANJE:
Učenec mora pridobiti vsaj 3 ocene skozi celo šolsko leto.

Dostopnost