ŠOLSKA SKUPNOST

KAJ JE TO?
Skupnost učencev je organizirana v oddelčne skupnosti, ki se preko svojih predstavnikov (2 iz vsakega razreda) povezujejo v skupnost učencev šole.

KDO, KDAJ IN KAKO?
Sestanki šolske skupnosti bodo vsaj enkrat mesečno, poročila bodo objavljena na spletni strani šole, pomembnejše stvari pa bodo objavljene prek šolskega radia in plakatov. Predstavniki šolske skupnosti se na razrednih urah, med odmori, pogovori in drugje s svojimi sošolci pogovarjajo in razpravljajo o pouku, dejavnostih na šoli ter o stvareh, ki bi jih radi spremenili. Nato predstavniki oddelkov te ideje predstavijo na sestankih šolske skupnosti. Tu jih dodobra pretresemo in »kar pade ven« ovrednotimo: Kaj se da spremeniti in na kakšen način? Skoraj vedno pa se nekaj da narediti.

ZAKAJ SPLOH ŠOLSKA SKUPNOST?
S sodelovanjem v razpravah šolske skupnosti je udeležencem, posredno pa vsem učencem šole, ponujena možnost vplivanja. To je velika »moč«, saj učenci predstavijo svoje interese, svoje videnje težav in prednosti šole, svoje ideje za prihodnost … Skratka, so slišani in upoštevani!
Naloga šolske skupnosti oz. vseh nas je torej ustvariti ustvarjalno skupnost, ki se bo sposobna pogovoriti, prepoznati in reševati probleme ter oblikovati okolje, v katerem nam bo prijetno. Okvirne naloge, ki smo si jih zadali v letošnjem letu, so opisane v letnem delovnem načrtu šolske skupnosti 2019/2020.

Mentorja šolske skupnosti v šol. l. 2019/2020:
1. – 3. razred Urška Baković
4. – 9. razred Peter Gradišar

OTROŠKI PARLAMENT

Izvršilni organ skupnosti učencev šole je šolski parlament. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole.
Predstavlja eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o določeni temi, ki je izbrana vsako leto na srečanju otrok v nacionalnem parlamentu.
Vsako leto se udeležimo tudi občinskega in regijskega otroškega parlamenta. Najvišjo stopnjo predstavlja nacionalni otroški parlament.
Tema otroškega parlamenta za leto 2019/20 je Moja poklicna prihodnost.

Mentorja otroškega parlamenta v šol. l. 2019/2020:
1. – 5. razred Petra Kersnič
6. – 9. razred Tina Stopar