KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. Osnovni podatki o katalogu informacij javnega značaja

Naziv zavoda:

Osnovna šola Zbora odposlancev Kočevje

Trg Zbora odposlancev 28

1330 Kočevje

telefon: 01 893 87 20 fax: 01 893 87 22

Davčna številka: SI 95886478

Transakcijski račun: SI 56 0110 0600 8351 432

e-mail: tajnistvo@oszboraodposlancev.si

Odgovorna uradna oseba:

Peter PIRC, ravnatelj

tel.: 01 893 87 23

gsm: 040/759-533

e-mail: peter.pirc@oszboraodposlancev.si

Datum prve objave kataloga:

12.8. 2009

Datum zadnje spremembe:

24.09.2021

 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

 

http://www.oszboraodposlancev.si/

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a  Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda:

Dejavnosti zavoda, opredeljene v odloku o ustanovitvi zavoda in registrskem organu:

 • P 85.200 osnovnošolsko izobraževanje.

Šola lahko poleg osnovne dejavnosti izvaja tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje osnovno dejavnost:

 • G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom,
 • J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
 • J 58.190 Drugo založništvo,
 • L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
 • N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
 • N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
 • P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
 • P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
 • R 90.010 Umetniško uprizarjanje,
 • R 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
 • R 91.011 Dejavnost knjižnic,
 • R 93.110 Obratovanje športnih objektov,
 • R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,
 • Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Prvo triletje: OŠ Zbora odposlancev Kočevje

                    Reška cesta 3

                    1330 Kočevje

                    Zbornica: 01 8938 730

Drugo in tretje triletje: OŠ Zbora odposlancev Kočevje

                                   Trg Zbora odposlancev 28

                                   1330 Kočevje

                                   Telefon: 01 8938 720

Organigram zavoda

Organigram zavoda

2.b  Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Peter PIRC, ravnatelj

tel.:  01 893 87 23 ali gsm: 040/759-533

fax.: 01 893 87 22

e-mail: peter.pirc@oszboraodposlancev.si

Pomočnik ravnatelja OŠ Zbora odposlancev:

Magda GORNIK

Tel: 01 / 8938 – 725

e-naslov: magda.gornik@oszboraodposlancev.si

2.c  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Interni predpisi

1. Organizacijsko področje

2. Področje osebnih podatkov

3. Pravilnik o videonadzoru

4. Finančno področje

Državni in evropski predpisi

Povezava na državni register predpisov za seznam predpisov, ki veljajo za področje delovanja zavoda: http://www.pisrs.si/Pis.web/

Druge povezave na državne registre:

Predpisi lokalnih skupnosti

 • Odlok o ustanovitvi (8. 3. 2017)
 • Pogodba o uporabi ter upravljanju objektov, naprav in opreme in drugih sredstev javnih zavodov

Predpisi EU

2.d  Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov

2.e  Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

2.f   Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

 • Postopki za uresničevanje pravic učencev, zaposlenih;
 • Postopek imenovanja ravnatelja zavoda;
 • Postopek registracije zavoda in vpisa sprememb v SR;
 • Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda;
 • Postopek imenovanja predstavnikov v pritožbeno komisijo zavoda;
 • Postopek izvolitve predstavnikov v Upravni odbor šolskega sklada;
 • Postopek dodelitve sredstev za subvencionirano šolo v naravi;
 • Izdaja nadomestnih dokumentov in listin – izpis podatkov iz evidenc;
 • Vpis učencev v 1. razred;
 • Postopek prešolanja učencev v drug zavod;
 • Postopek prepisa učenca v drugo šolo med šolskim letom;
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja;
 • Postopki odločanja o pridobitvi statusa za učence (športnik/kulturnik);
 • Postopki dodelitve sredstev iz Šolskega sklada;
 • Obvestila, informacije staršem/skrbnikom/zaposlenim glede varovanja osebnih podatkov uporabnikov (po GDPR);

Zavod posamezne postopke vodi skladno z Zakonom o upravnem postopku (60.a člen ZOŠ).

2.g  Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

2.h Seznam Evidenc oziroma Zbirk podatkov, s katerimi organ upravlja in niso prosto dostopne:

Seznam zbirk

ŠOLA:

 • Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah – podatki se zbirajo na podlagi 95. člena ZOŠ;
 • Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo in njihovih starših – podatki se zbirajo na podlagi 95. člena ZOŠ;
 • Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje – podatki se zbirajo na podlagi 95. člena ZOŠ;
 • Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev – podatki se zbirajo na podlagi 95. člena ZOŠ;
 • Zbirka podatkov o šolski dokumentaciji – podatki se zbirajo in vodijo na podlagi 4. člena Pravilnika o dokumentaciji v osnovni šoli;
 • Centralna evidenca udeležencev izobraževanja – podatki se zbirajo na podlagi 135.a člena ZOFVI;

Druge informatizirane zbirke podatkov v zavodu:

 • Zbirka podatkov o kadrovski evidenci – podatki se vodijo na podlagi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti;
 • Zbirka podatkov o plačah zaposlenih – podatki se vodijo na podlagi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti;
 • Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest- podatki se vodijo na podlagi 21.člena ZJU.

Druge evidence:

 • Evidenca upokojencev;
 • Dnevna evidenca o izrabi delovnega časa zaposlenih;
 • Evidenca o kolektivnih sporih;
 • Evidenca opravljenih zdravniških pregledov, VPD;
 • Evidenca o koriščenju letnega dopusta zaposlenih;
 • Evidenca prisotnosti zaposlenih (prihod na delo/odhod iz dela, druge odsotnosti);
 • Evidenca o prejemnikih regresirane šole v naravi;
 • Evidenca o nadarjenih učencih;
 • Evidenca prijavljenih otrok na NPZ;
 • Evidenca učencev, ki potrebujejo individualno in skupinsko pomoč.
 • Zbirka osebnih podatkov učenca – eAsistent za starše v elektronski obliki;
 • Dokumentacija o delu oddelkov/skupin – eAsistent v elektronski obliki;

2.i   Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

 • Urnik oddelkov
 • Urnik učiteljev
 • Urnik govorilnih ur
 • Urnik šolskih prevozov
 • Šolski koledar

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna prek spleta http://www.oszboraodposlancev.si/.

Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.

Stroški

Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen.

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

Do sedaj ni bilo zahtevkov!

Dostopnost