KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Večina informacij javnega značaja je objavljenih na naši spletni strani. Do ostalih informacij javnega značaja lahko dostopate na podlagi individualne zahteve. Zahtevo nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti. V zahtevi poleg opredelitve informacij, ki jih zahtevate, navedite tudi obliko, v kateri želite informacije prejeti (fotokopije, e-oblika, vpogled). O vaši zahtevi bomo odločili najkasneje v 20 delovnih dneh. Vpogled v obsežnejše sklope informacij javnega značaja je mogoč v prostorih šole po predhodnem dogovoru v času uradnih ur, ob delovnih dneh od 7.00 do 15.00.

Materialne stroške za dostop do informacij javnega značaja zaračunamo po spodaj objavljenem stroškovniku.

Stroškovnik (17. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja – Uradni list RS, št. 24/16) – stroški se obračunajo brez DDV
Postavka vrednost
ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra
ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra
ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra
elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra
elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra
elektronski zapis na enem USB-ključku po nabavni ceni USB
pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra
pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra
poštnina za pošiljanje informacij po pošti po veljavnem ceniku poštnih storitev

Postopek dostopa in ponovne uporabe informacij javnega značaja se izvaja po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS 51/06-UPB2 s spremembami in dopolnitvami; ZDIJZ) in Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS 24/06 in nadaljnji).

 

1. Osnovni podatki o katalogu 

Naziv zavoda:

Osnovna šola Zbora odposlancev Kočevje

Trg Zbora odposlancev 28

1330 Kočevje

telefon: 01 893 87 20 fax: 01 893 87 22

Davčna številka: SI 95886478

Transakcijski račun: 01248-6030655635

e-mail: os.zbodp@guest.arnes.si

Odgovorna uradna oseba:

Peter PIRC, ravnatelj

tel.: 01 893 87 23

gsm: 040/759-533

e-mail: peter.pirc@oszboraodposlancev.si

Datum prve objave kataloga:

12.8. 2009

Datum zadnje spremembe:

30.09.2019

 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

 

http://www.oszboraodposlancev.si/

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a  Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda:

Osnovnošolsko izobraževanje

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Prvo triletje: OŠ Zbora odposlancev Kočevje

                    Reška cesta 3

                    1330 Kočevje

                    Zbornica: 01 8938 730

Drugo in tretje triletje: OŠ Zbora odposlancev Kočevje

                                   Trg Zbora odposlancev 28

                                   1330 Kočevje

                                   Telefon: 01 8938 720

Organigram zavoda

Organigram zavoda

2.b  Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Peter PIRC, ravnatelj

tel.:  01 893 87 23 ali gsm: 040/759-533

fax.: 01 893 87 22

e-mail: peter.pirc@oszboraodposlancev.si

2.c  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Interni predpisi

§  Odlok o ustanovitvi

§  Pravilnik o darilih

§  Vzgojni načrt

§  Pravila šolskega reda

§  Hišni red

§  Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencionirano ŠVN

§  Red in pravila v OPB

§  Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

§  Publikacija OŠ Zbora odposlancev Kočevje

§  Načrt varnih šolskih poti

§  Pravilnik o pohvalah

§  Pravilnik o nudenju prve pomoči

§  Pravilnik o tekmovanjih

§  Pravilnik o arhiviranju

§  Pravilnik o prehrani

§  Pravilnik o video nadzoru in alarmnem nadzoru

§  Pravilnik o varstvu osebnih podatkov

§  Sklep o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

Državni predpisi

VELJAVNI PREDPISI S PODROČJA IZOBRAŽEVANJA

Skupni zakoni

Osnovnošolski predpisi

Predpisi EU

§  Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.

2.d  Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

§  V postopku ni nobenega predloga predpisov.

2.e  Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

§  Letni delovni načrt šole 2019/2020

§  Šolski koledar 2020/2021

§  Poročilo o uresničitvi letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/2019

§  Poslovno in računovodsko poročilo za 2018

§  Program dela in finančni načrt za 2019

§  Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest (sprememba 2019)

§  Opis delovnih mest (sprememba 2019)

§  Evidenca delovnih mest (sprememba 2019)

2.f   Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

§  Vpis v 1. razred

§  Odločanje o pritožbah na dajanje IJZ

§  Postopki priznavanja tujega izobraževanja

§  Odločanje o dodelitvi sredstev za subvencionirano ŠVN

§  Odločanje o dodelitvi statusa učenca, ki se vzporedno izobražuje, in statusa učenca perspektivnega športnika

2.g  Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

§  Organ ne upravlja javnih evidenc.

2.h  Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

§  Register zbirk osebnih podatkov

2.i   Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

§  Urniki za šolsko leto 2020/2021

§  Šolski koledar za šolsko leto 2020/2021

§  Cene kompletov učbenikov iz učbeniškega sklada

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna prek spleta http://www.oszboraodposlancev.si/

 ob vsakem času.

Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

Do sedaj ni bilo zahtevkov!