NAZIV: Likovno snovanje II

UČITELJ, KI BO IZVAJAL: Martina Porenta Pleše

NAČIN IZVAJANJA: 35 ur (2 uri tedensko pol šolskega leta)

KOMU JE NAMENJEN: učencem 8. razreda

PREDSTAVITEV:
Izbirni predmet LIKOVNO SNOVANJE2 je predmet, ki dopolnjuje vsebine rednega predmeta LIKOVNA UMETNOST. Vsebine predmeta so zasnovane na temeljnih likovnih pojmih, ki jih učenec pridobiva in poglablja glede na svoje zmožnosti.

Pri delu učenec razvija občutljivost zaznavanja, domišljijo, motorično spretnost, vizualni spomin ter gibalno občutljivost.

Učenci z likovnimi izraznimi sredstvi v različnih materialih oblikujejo v notranjem svetu nastale miselne modele predmetov in pojavov iz narave in okolja – sproščeno in ustvarjalno osmišljajo praktično delo.

CILJI:

Spoznati:

 • Likovni prostor
 • Vizualno ravnovesje
 • Črta, ki nastane z gibanjem točke
 • Glasba kot likovni motiv
 • Industrijska in umetniška grafika
 • Umetnost oblikovanja prostora
 • Od pojma do znaka

METODE DELA:
Delo pri predmetu je sestavljeno iz oblikovanja, ustvarjanja praktičnih izdelkov. Dela se individualno, včasih tudi skupinsko ali v parih. Pri posredovanju snovi so učenci aktivno vključeni v sam proces (posredujejo svoja mnenja, poglede, razmišljanja,…)

OCENJEVANJE:

Ocenjujejo se izključno likovni izdelki učencev, ki se navezujejo na obravnavan likovni problem. Pri vrednotenju izdelkov se spremlja in ocenjuje:

 • rešitev likovnega problema in zmožnost opisovanja likovnih pojmov
 • izvedba likovne tehnike
 • izvedba likovnega motiva
 • odzivnost (odnos do dela)
 • merilo, ki ga upoštevam je tudi uspešnost na likovnih področjih.
Dostopnost