NAZIV: RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

UČITELJ, KI BO IZVAJAL: Klemen Kovačič

NAČIN IZVAJANJA: 32 ur (2 uri tedensko pol šolskega leta)

KOMU JE NAMENJEN: učencem 9, razreda

PREDSTAVITEV:
Računalniška omrežja predstavljajo tretji sklop izbirnega predmeta Računalništvo. Pri tem izbirnem predmetu je pozornost usmerjena predvsem v spoznavanje interneta, njegovo zgradbo, storitve in načine iskanja podatkov. Z delom v omrežju spoznajo pojem informacije – njeno vlogo, težo in pomen, ki ga ima pravilna informiranost v današnjem svetu.
Učenci pridobivajo izkušnje predvsem s praktičnim delom:

 • izdelajo spletno stran – ob tem spoznavajo načine izdelave ter pristop k snovanju;
 • spletno stran postavijo na spletni strežnik in se ob tem učijo dela na oddaljenih računalnikih;
 • učijo se iskanja informacij z uporabo iskalnikov;
 • učijo se računalniškega programiranja;
 • učijo se uporabe elektronskih virov;
 • delajo z elektronsko pošto;
 • komunicirajo preko interneta.

Poleg učenja in obvladovanja različnih tehničnih postopkov je pri spoznavanju interneta velik poudarek tudi na razvoju kreativnosti, strpnosti do drugačnosti in drugih, medsebojnem sodelovanju, zavedanju sveta okoli sebe in naše vloge v njem, samostojnem delu in konstruktivnem pristopu k reševanju problemov.

CILJI:

 • samostojno uporablja spletno učilnico;
 • natančno upošteva navodila;
 • izdela osnovno spletno stran v HTML kodi;
 • izdela stran s spletnim orodjem WordPress;
 • napiše preprost program v programskem jeziku Python;
 • razvijajo sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij;
 • pridobivajo sposobnost samostojnega reševanja problemov;
 • razvijajo sposobnost in odgovornost za sodelovanje v skupini ter si krepijo pozitivno samopodobo;
 • razvijajo pravilen odnos do varovanja lastnine (avtorske pravice) in osebnosti (zaščita podatkov);
 • bogatijo svoj jezikovni zaklad in skrbijo za pravilno slovensko izražanje.

METODE DELA:

Delo pri predmetu je večinoma samostojno za računalnikom. Zelo malo je frontalne razlage, veliko več pa je samostojnega reševanja problemov in pisanja poročil o opravljenem delu. Naloge se oddaja preko, za to urejene, spletne aplikacije Moodle (Arnes učilnice). Pomoč pa nudi učitelj med urami predmeta ali pa po elektronski pošti in preko forumov v Moodlu.

OCENJEVANJE:
Pri predmetu pridobi učenec ocene izključno za izdelke, ki jih oddaja v spletno učilnico.
Pri ocenjevanju izdelka vrednotim uporabo znanja in razumevanje osnovnih zakonitosti uporabe računalnika, pravilnost upoštevanja navodil, pravilnost izvedbe vseh korakov, upoštevanje rokov za izdelavo, odnos do dela in seveda estetski izgled končnega izdelka. Vsakega od korakov lahko učenec večkrat popravi, dokler ni z oceno zadovoljen.

 

Dostopnost